Tag Archives: Alexander Wendt

#37 – Tình trạng vô chính phủ là những gì các quốc gia tạo nên: Quá trình kiến tạo xã hội của chính trị cường quyền

Nguồn: Alexander Wendt (1992). “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2 (Spring), pp. 391-425. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Như Thanh Download:  Tinh trang vo chinh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Kinh điển, Lý thuyết QHQT | Thẻ , , , | %(count) bình luận